Uczestnicy: Dorośli
Terminy spotkań: każdy poniedziałek po porannej Mszy Świętej
Osoba odpowiedzialna/ kontaktowa:

Ks. Prob. Stanisław Łapok

Krystyna Rzychoń

"Należy spełniać swe uczynki przez Maryję, to znaczy, trzeba we wszystkim i we wszelkich okolicznościach życia być posłusznym Najświętszej Dziewicy i pozwolić kierować się we wszystkim Jej duchowi, którym jest Duch Święty. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8,14). Ci, których prowadzi duch Maryi, są dziećmi Maryi, a więc i dziećmi Boga. Spośród wszystkich czcicieli Najświętszej Dziewicy prawdziwymi i wiernymi Jej poddanymi są tylko ci, którzy kierują się Jej duchem. Powiedziałem, że duch Maryi jest Duchem Bożym, gdyż Maryja nigdy nie kierowała się własnym duchem, lecz jedynie Duchem Bożym, który tak Ją opanował, że stał się Jej własnym. Dlatego mówi św. Ambroży: Niech dusza Maryi będzie w każdym z nas, by wielbić Pana; duch Maryi niech będzie w każdym z nas, by radować się w Bogu."
(Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

Celem Legionu jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe spotkania, obejmujące m.in. modlitwę różańcową i naukę opiekuna duchowego. Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa. Legioniści są zachęcani do praktykowania Prawdziwego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Legion opiera się na zawierzeniu Maryi, na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej wiary.

Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz "głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu". Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy.

  • Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi.
  • Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

W naszej parafii pierwsze spotkanie Legionu Maryi pod wezwaniem Bożej Niepokalanie Poczętej Pośredniczki Łask odbyło się w dniu 8 grudnia 2008 roku. Aktualnie Prezydium Legionu Maryi pracuje w 7 osobowym składzie mając wsparcie modlitewne w 10 osobowej grupie auksyliatorów.
 

Zebrania grupy czynnej odbywają się w każdy poniedziałek po porannej Mszy Świętej.

Zapraszamy do Legionu Maryi - Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.