Parafialna Rada Duszpasterska


 

 1. Z urzędu:

 1. Ks. Stanisław Łapok – proboszcz

 2. Ks. Tomasz Cyganik – wikariusz

 3. Ks. Kazimierz Gierlotka – rezydent

 4. Józef Stala – szafarz

 5. Krzysztof Kempa – organista

 6. Marzena Janikowska – Internetowa Strona Parafii

 7. Barbara Wołowska – Szkoła Katolicka


 

 1. Z mianowania:

 1. Barbara Jaworska – pracownik Gościa Niedzielnego

 2. Józef Kobyliński – emeryt

 3. Cezary Lewandowski – lekarz

 4. Nina Łakomy – manager

 5. Marcin Maszka – przedstawiciel młodzieży

 6. Bożena Pawluczuk – nauczyciel

 7. Regina Pogoda – Zespół Charytatywny, Klub Seniora

 8. Anna Redczuk – Parafialny Zespół Liturgiczny

 9. Jan Szewieczek – lekarz

 10. Jacek Wojdyło – prawnik


 

 1. Z wyboru:

 1. Jacek Drobnik – nauczyciel akademicki

 2. Renata Keller – emeryt

 3. Maria Maciejczyk – filolog

 4. Bernadeta Matuszek – Zespół Charytatywny

 5. Marek Pałus – prawnik

 6. Krystyna Rzychoń – Legion Maryi

 7. Małgorzata Wilk – filolog

 8. Szczepan Witaszek – filolog

 9. Zbigniew Wysocki – nauczyciel akademicki


CO TO JEST I PO CO JEST RADA DU
SZPASTERSKA W PARAFII ?

1. Parafialna rada duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. 

2. Realizując powyższe zadanie, Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza parafii oraz wybranych przez parafian (w sumie maksymalnie dwadzieścia pięć osób). Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

a. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

b. Z urzędu należą do Rady:

 • proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady;

 • wikariusze pracujący w danej parafii;

 • delegatka sióstr zakonnych pełniących posługę w danej parafii;

 • przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny).

c. Z mianowania proboszcza do Rady należą:

 • przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii;

 • przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni wyżej zostają wyłonieni w wyniku konsultacji między członkami danej grupy; wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.

4. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych liczba członków Rady wybranych przez parafian wynosi od sześciu do dwunastu osób. Ich dokładną liczbę określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.